מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מסדירה את השימוש באתר האינטרנט בכתובת www.harmonia-szmc.co.il (להלן- "האתר") של הרמוניה, המרכז לניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים של המרכז הרפואי שערי צדק, ע.ר 580007557 (בהתאמה "הרמוניה" ו-"שערי צדק"). מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש הזמינים באתר וההוראות האמורות בתנאי השימוש באתר, גם ביחס לפטור מאחריות, סמכות השיפוט והדין החל, אשר יחולו גם על מדיניות פרטיות זו. אם יש מונח שלא הגדרנו במדיניות הפרטיות תהיה לו המשמעות שנתנה לו בתנאי השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מתארת את האופן בו הרמוניה אוספת, שומרת משתמשת ומעבדת נתונים המזהים או המאפשרים זיהוי שלך – מי שעושה שימוש או מנסה לעשות שימוש באתר ("מידע אישי"). לשם הנוחות נקרא לך ( ולכל מי שעושה שימוש או מנסה לעשות שימוש באתר) – "משתמש".

חשוב לנו שתבין שההסכמות שהינך נותן ביחס למידע אישי לפי מדיניות פרטיות זו יחולו (ככל שהדבר נדרש לפי דין) גם ביחס למידע (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות")) ונתונים אודות ענייניך הפרטים.

הגישה לאתר, כולו או מי מחלקיו, לתוכן והשימוש במי מהם, מעיד על הסכמת המשתמש לאמור במדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי האתר, או אם תנאי מסוים אינו ברור לך, עליך לחדול מהשימוש באתר, ולצאת ממנו באופן מידי.

הרמוניה שומרת את הזכות לשנות את תנאי האתר (ומדינית הפרטיות) מעת לעת, ללא הודעה מראש ועל פי החלטתה הבלעדית. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף באופן מידי עם פרסומו באתר. על המשתמש האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת, וכל משתמש מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הרמוניה ו/או מי מטעמה, בקשר עם האמור.

 1. מסירת מידע אישי.

אין לך כל חובה חוקית למסור כל נתון או מידע, אך עם זאת, אם לא ימסרו להרמוניה נתונים מסוימים או מידע יתכן שלא תוכל לקבל את כל תכני האתר או כל השירותים של הרמוניה.
אתה אחראי שהמידע האישי שתמסור יהיה נכון מלא ומדויק. ככל שאתה מוסר מידע אישי אודות אחרים אתה מצהיר ומתחייב שאתה עושה כן כדין וברשות. מובהר כי, מסירת מידע כוזב עלולה להוות עבירה והעושה כך צפוי לעונשים הקבועים בחוק בעניין זה.

 1. סוגי מידע אישי. סוג מידע אישי שהרמוניה מעבדת:
  • מסירת מידע. הרמוניה תאסוף מידע אישי המזהה אותך באופן ישיר. למשל בעת השימוש באתר ישנה אפשרות למסור פרטי זיהוי מסוימים, דוגמת שם, מייל, טלפון, כתובת וכו'. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע הקשור לפניותיך אל שירות הלקוחות, בשיחה טלפונית או בפנייה מקוונת.
  • איסוף אוטומטי. מעת לעת ייאספו, נתוני תקשורת ונתוני מיקום, כגון IP ומיקום המחשב בו השתמשתם כדי לגלוש באתר. ביחס לאמצעים אוטומטיים ראה פירוט נוסף למטה.
  • מקורות אחרים בשערי צדק. יתכן שנצליב מידע שתמסור או שנאסף עם מידע שיש בידינו, למשל מידע דמוגרפי כגון שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, תאריך הלידה, מגדר, כתובת, מיקוד, מקום הלידה.
  • מקורות מידע אחרים. יתכן שנאמת מידע אשר יסופק באתר על ידך, כנגד מידע שיש כבר ברשות הרמוניה, או כנגד מידע שסופק להרמוניה או שנאסף על ידה או עבורה. שים לב שלעיתים בעת שימוש בתכן צד שלישי יועבר אלינו מידע אישי.

כך למשל, אנו עשויים לאסוף מידע ממקורות שזמינים לציבור, כגון אתרי רשתות חברתיות או פלטפורמות מקוונות אחרות, למשל אם תיצור קשר עם הרמוניה באמצעות Meta (Facebook) אנו עשויים לקבל מידע נוסף אודותיך מפרופיל ה Facebook-שלך או אם תבקש להתחבר למי מהשירותים באתר אמצעות פרטי חשבון ה-Gmail שלך.

 1. מטרות עיבוד המידע אישי. אנו מעבדים מידע אישי כדי לספק את מוצרנו ושירותינו השונים. אנחנו גם מעבדים מידע אישי על מנת להנגיש תכנים שנראים לנו רלבנטיים. כך למשל נעבד מידע אישי –
  • על מנת ליצור קשר עם משתמשים.
  • לנהל את הצרכים העסקיים השוטפים שלנו, לרבות ניהול חשבונות פנימיים, דיווח ללקוחות, ניהול התקשרויות, ניהול אתר אינטרנט, גביית תשלום ואספקת שירותים.
  • לנהל ולתפעל את האתר ו/או תכני האתר (הכוונה גם לשירותים המוצעים בהם).
  • לתחזק את האתר, לאתר ולמנוע שימוש בו שלא כדין או בניגוד לתנאי האתר.
  • לעמוד בהוראות הדין.
  • להגן על זכויות המשתמש, הרמוניה ו/או צדדים שלישיים על פי דין‏.
  • אבטחת המידע וסייבר.
 2. איסוף אוטומטי.
  • האתר ו/או צדדים שלישיים עושים שימוש בכלים אוטומטיים לצורך איסוף נתונים ומידע אישי. מידע ונתונים אלה יכולים לכלול נתונים אודות השימוש שלך באתר ואתרים אחרים, פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, המכשיר בו את העושה שימוש, כתובת IP ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש שלך באתר.
  • ייתכן והרמוניה תשתמש בקבצי עוגיות ("Cookies") לצורך שיפור חווית הגלישה באתר ותפעולו השוטף והתקין, אשר עשויים לשמש, בין היתר, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע והתאמת עמודי האתר והתוכן המוצגים למשתמש להעדפותיו האישיות.
  • דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת "Cookies" ואפשרות למחיקת קבצי "Cookies" קיימים. יצוין כי בחירה שלא לאפשר קבלת "Cookies" או לחילופין מחיקת קבצי "Cookies" קיימים, עלולה לפגוע בהנאתך מהשימוש באתר.
  • צדדים שלישיים דוגמת Google Analytics עשויים להשתמש גם בטכנולוגיות לצורך איסוף נתונים מהשימוש באתר כגון מזהה מכשיר, כתובתIP ו-Advertising ID. למידע נוסף על הטכנולוגיות והפרקטיקות של Google Inc לחץ כאן. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה opt-out  הנוכחיות של Google Analytics על יד לחיצה כאן.
 3. מסירת מידע לצדדים שלישיים. הרמוניה יכולה להעביר מידע אישי ‏‏(גם על דרך של מתן גישה) לצדדים שלישיים, בקשר עם תכני האתר השונים, המוצרים והשירותים שלה. בין היתר:
  • בכל מקרה בו המשתמש או מי מטעמו ניסו, לדעת הרמוניה, פעולות המנוגדות להוראות תנאי האתר ו/או הוראות כל דין;
  • בקשר עם צו שיפוטי, הליך שיפוטי אחר ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע;
  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין הרמוניה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;
  • בכל מקרה בו הרמוניה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק להרמוניה, למשתמשים האחרים ו/או לצדדים שלישיים, בהתאם לשיקול דעתה;
  • במקרה בו הרמוניה העבירה ו/או המחתה לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את זכויותיה.
  • כאשר הצד השלישי הינו חברה-בת או חברה קשורה של הרמוניה.
  • הגשת תכנים של הרמוניה ו/או צדדים שלישיים לרבות על דרך של הגשת דברי פרסומות כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ‎"‎ב – 1982 ‏‏("דבר פרסומת") דיוור ישיר ו/או ושירותי דיוור ישיר עבור צדדים שלישיים, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות ("דיוור ישיר" ו- "שירותי דיוור ישיר") כמפורט למטה.
 4. פרסומות ודיוור ישיר. כאמור לעיל, המידע אישי עשוי לשמש גם לצרכי שיווק, פרסום ו/או משלוח מידע, תכן שיווקי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, של הרמוניה ו/או מי מטעמה.
  • הרמוניה עשויה להשתמש במידע אישי כדי להציע לך פרסום ממוקד, מוצרים ו/או שירותים, ואולי גם להתאים לך אישית תכנים שישלחו אליך באתרים אחרים, באתר על פי הרגלי הביקור של המשתמש באתר, ומה שהרמוניה מחשיבה לצרכים והרצונות שלך.
  • ‏אתה מסכים שהרמוניה תשתמש במידע אישי על מנת ליצור איתך קשר ‏ולשלוח לך תכנים לרבות "דבר פרסומת", ודיוור ישיר. שליחת התכנים עשויה להתבצע בכל אמצעי תקשורת ובכלל זאת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, כולל הודעות מוקלטות והודעות‏SMS ‎‏, ‏פקס, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים (ואף בסיוע צדדים שלישיים)‏‎ .‎
  • בכפוף לקבלת אישורך, אתה מסכים שמידע (לא כל מידע אישי) שייאסף יועבר למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים אשר עשויים לשלוח לך דברי פרסומת ולפנות אליך בדיוור ישיר, באמצעים האמורים לעיל.
  • בכל עת תהיה רשאי להודיע על סירובך (דרך כלל או מסוג מסוים), לקבל מידע ותכן שיווקי, דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר מהרמוניה, או מצדדים שלישיים כאמור לעיל, ולחזור בך מהסכמתך על ידי יצירת קשר לפי הפרטים בתחתית מדיניות הפרטיות. לאחר קבלת הבקשה, שליחת התכנים אליך מהרמוניה תופסק ותינתן הנחייה להפסיק לעשות שימוש במידע ששימש לשירותי דיוור ישיר, אך יתכן שהמידע האישי הדרוש לצורכי הרמוניה יוסיף להישמר במאגר המידע של הרמוניה.
 5. אבטחת מידע הרמוניה נוקטת באמצעים שהיא מחשיבה סבירים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיות המשתמשים. על אף האמור לעיל, הרמוניה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למידע האישי, ולא תהיה לה אחראיות כלפי המשתמשים לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שעלול להיגרם להם, עקב חשיפה, מסירה או שימוש במידע אישי שלהם, ללא היתר ובניגוד לדין, לרבות במקרה שהדבר נגרם בטעות או עקב גישה לא מורשית שנעשתה בניגוד לנהלי שערי צדק.
 6. תכן צד שלישי. כאמור בתנאי השימוש, יש באתר ובתכן האתר תכנים, מוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, שאינם מופעלים על ידי הרמוניה ואשר יש בקשר עמם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו תכני צד שלישי אמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות, המערכות ונהלי אבטחת המידע של אותם צדדים והפעולות שלהם. אנו מציעים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.
 7. עיון, עדכון, מחיקה ויצירת קשר. בכל שאלה בנוגע לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת coop@agmon-law.co.il . בנסיבות מסוימות יתכן ויעמדו לך זכות לעיין ו/או לעדכן ו/או לבקש את מחיקת המידע אודותיך. ניתן לממש זכויות אלה (ככל שקיימות בדין) על ידי יצירת קשר איתנו.

תנאי השימוש

עודכן לאחרונה אוגוסט 2022

ברוכים הבאים לאתר www.harmonia-szmc.co.il ("האתר"), שבבעלות המרכז הרפואי שערי צדק, ע.ר 580007557. האתר מציע למשתמשים לקבל מידע בתחומים שונים הנוגעים לתחומי פעילותה של "הרמוניה", המרכז לניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים של המרכז הרפואי ("הרמוניה").

מי שמשתמש או מנסה לעשות שימוש באתר, אותו נכנה "משתמש", מסכים לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות הזמינה (לה נקרא "מדיניות הפרטיות" ויחד עם תנאי השימוש – "תנאי האתר"). תנאי האתר מסדירים את אופן השימוש באתר וכל משתמש מתחייב לפעול לפיהם.

ניסחנו את תנאי האתר בלשון זכר, אולם הם מתייחסים לגברים ולנשים באותה מידה. האמור בלשון רבים כוונתו גם ליחיד, ולהיפך. הכותרות הן רק לנוחות המשתמש, ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש. אם יש לך שאלות אתה מוזמן ליצור איתנו קשר לפי פרטי הקשר שלמטה. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי האתר, או אם תנאי מסוים אינו ברור לך, עליך לחדול מהשימוש באתר, ולצאת ממנו באופן מידי.

הרמוניה שומרת את הזכות לשנות את תנאי האתר מעת לעת, ללא הודעה מראש ועל פי החלטתה הבלעדית. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף באופן מידי עם פרסומו באתר. על המשתמשים האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת, וכל משתמש מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הרמוניה ו/או מי מטעמה, בקשר עם האמור.

 

 1. כללי
 • הגדרות – לשם הנוחות, בתנאי האתר למונחים שכתובים מטה תהיה המשמעות שלצידם:
  • "מכשיר" – מחשב, ציוד תקשורת (כולל מודם), מכשיר טלפון, טלפון סלולרי (לרבות טלפונים סלולריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותכנה באמצעותו נעשה שימוש באתר על ידי המשתמש וכן כל הפונקציות הנלוות לו, לרבות אבטחת מידע.
  • "תכן", או "תכנים" – לרבות כל מידע נתון או תכן מכל סוג, ובכלל זה מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, מצגות, הערכות וכל מידע ו/או תכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, אפליקציה, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
  • "תכני האתר" – תכן הנגיש באמצעות האתר.
 • הגבלת גיל – השימוש באתר מיועד למשתמש בגיל 18 ומעלה, הכשיר לפי הדין להתקשר בהסכם. כמשתמש אתה מצהיר שאתה מעל גיל 18 וכשיר משפטית.
 • הפסקת השירות/שימוש – הרמוניה שומרת על זכותה לא לאפשר את השימוש באתר או בחלקים ממנו, בין אם למשתמש ספציפי ובין אם לקהל מסוים ובין אם באופן גורף (גם אם בעבר ניתנה למשתמש/משתמשים אלה האפשרות להשתמש באתר) ללא הסבר ו/או הנמקה ו/או הודעה מראש.
 • שירותים נוספים – הרמוניה שומרת על זכותה להציע שירותים ו/או מוצרים נוספים ו/או שונים באתר. מובהר כי ביחס לכל שירות ו/או מוצר, קיים או עתידי יתכן שיהיו תנאים ו/או הוראות נוספות ו/או אחרות ("תנאים נוספים"). אלא אם נכתב אחרת, הוראות תנאי השימוש יחולו על השירותים הנוספים בנוסף לתנאים הנוספים ככל שיהיו כאלה ובשינויים המחויבים.
 1. השימוש באתר
  • תנאי האתר חלים על האתר, התכנים והיישומים, בכל הרבדים של מי מהם בכל מכשיר ומקום. המשתמש באתר ובתכני האתר מצהיר ומתחייב כי השימוש האמור יעשה בדרך מקובלת ובתום לב, בהתאם לתנאי האתר ולהוראות כל דין.
  • האתר מציג למשתמשים מידע אודות השירותים הרפואיים ו/או הטיפולים האסתטיים השונים שמציעה הרמוניה ומאפשר למשתמשים ליצור קשר עם נציגיה. אין לראות באתר משום ייעוץ רפואי או המלצה כלשהי לטיפול.
  • תכני האתר הם כלליים ונועדו לצורכי המחשה בלבד, ולתאר מוצרים ושירותים שונים. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אין להסתמך עליהם. הרמוניה אינה מתחייבת שהאתר או תכני האתר, יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, פגמים, או רכיבים מזיקים.
  • במיוחד אין בפרסומים מקצועיים כלליים המוצגים באתר כדי להוות ייעוץ או חוות דעת רפואיים או אחרים ואין בהם משום תחליף לקבלת חוות דעת אישית מקצועית מגורם מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי גורמי הרמוניה אינם אחראים לנכונות או לדיוק של מידע רפואי המוצג באתר, לרבות הסברים אודות בדיקות וסיכונים הכרוכים בהליכים רפואיים ו/או בטיפולים אסתטיים שאינם ניתנים בקשר ישיר למשתמש, וכי באחריותו המלאה של המשתמש לערוך בדיקות נוספות ולקבל ייעוץ מקצועי מתאים בהתאם לצרכיו.
 2. תכן צד שלישי
  • באתר עשויים להיות, תכני, מוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים ("תכן צד שלישי"). כך למשל, קישורים מסוימים מאפשרים למשתמש לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של הרמוניה. עשויים להיות מוצגים באתר פרסומים, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תכן אחר של צדדים שלישיים, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר.
  • על המשתמש לשים לב כי תכן צד שלישי כפוף לעיתים לתנאים ו/או מסמכים של הצד השלישי המגיש, מספק או מייצר אותו. מומלץ למשתמש להבין היטב תנאים ומסמכים אלה היות והרמוניה אינה אחרית להם.
  • אין בהכללת תכן צד שלישי כדי הבעת תמיכה, המלצה, עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, לגבי תכן הצד השלישי והוא מובא לנוחות בלבד. הרמוניה אינה אחראי לכל תכן צד שלישי לאמינותו, עדכניותו, תקינותו או חוקיותו ו/או התנאים ו/או המסמכים המסדירים את השימוש בו. השימוש בתכן צד שלישי הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש ועל חשבונו בלבד, וגורמי הרמוניה אינם אחראים לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אבדן שעלול להיגרם למשתמש בשל כך.
  • יתכן שהרמוניה תאפשר ליצור קשר עם נציגיה באמצעות אמצעים מקוונים (דוגמת פלטפורמות מסרים כמו WhatsApp, רשתות חבריות כמו Meta (Facebook) וכו'), אמצעים אלה הם תכן צד שלישי. הרמוניה אינה אחראית להם והם כפופים לתנאים ומסמכים של הצדדים שלישיים שמפעילים אותם. יתכן שכדי לעשות שימוש בחלק מהאמצעים, המשתמש יצטרך להחזיק בחשבון עדכני אצל הגורם המפעיל אותם. זה המצב ביחס לMeta (Facebook).
 3. אופן השימוש בתכני האתר
  • אין בפרסומם של תכני האתר משום המלצה ו/או חוות דעת ובכל מצב הם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ רפואי ו/או ייעוץ אחר. כל שימוש בתכני האתריעשה על אחריותו האישית של המשתמש בלבד וכל משתמש פוטר את הרמוניה, עובדיה ו/או הפועלים מטעמה ו/או בשיתוף פעולה עמה (הרמוניה והגורמים האלה "גורמי הרמוניה"), מכל טענה, דרישה, תביעה, נזק עלות ו/או חבות בקשר עם האמור.
  • המשתמש מתחייב לא להעתיק, לצלם, לשכפל או לבצע פעולה באתר ו/או בתכן האתר, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת באתר ו/או בתכני האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג,Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא- ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת- המשנה את עיצובם באתר או מחסירה מהם תכנים כלשהם ובפרט תכנים מסחריים.
  • אין לעשות ו/או לבצע כל קישור לאתר ו/או למי מתכני האתר, מכל סוג ומין שהוא. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, ביצוע הליך הנדסה לאחור, שכפול, הנפקת רישיון, יצירת יצירות נגזרות או מכירת כל חלק מהאתר ו/או תכני האתר ו/או ביצוע שינוי אחר באתר זה או בתכנים או בכל הנמצא בו ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של הרמוניה אסורה בהחלט.
 4. קניין רוחני
  • ביחסים שבין הרמוניה והמשתמש, האתר, תכני האתר (כולל גם את המראה שלו, עיצובו, והשירותים הכלולים בו), הם בבעלותם הבלעדית הרמוניה ו/או צדדים שנתנו לה את רשותם לעשות שימוש בתכני האתר. כך, גם שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, המלל, התוכנות, התמונות, המוזיקה ווידאו, הגרפיקה וסאונד, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר ו/או מי מתכני האתר. מובהר שיתכן שהאתר והתכנים והזכויות בו מוגנים בדינים שונים (דיני זכויות יוצרים, קניין רוחני אחרים ואמנות והסכמים בינלאומיים) ומי שעושה במי מהם שימוש בניגוד לתנאי האתר עלול להיות חשוף לתביעות בשל כך.
  • בכפוף לתנאי האתר, הרמוניה מעניקה למשתמש זכות אישית, שאפשר לבטלה, בלתי-עבירה לצפות בתכני האתר הנגישים לו. רישיון זה הינו אישי וללא זכות העברה ו/או המחאה לאחר. לא ניתן להעניק בזכות זו רישיונות-משנה ואין לבצע באתר או בתכני האתר כל שימוש מסחרי. למען הסר ספק, תנאי האתר אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של הרמוניה, אלא אך ורק זכות שימוש כאמור לעיל. אף הוראה בתנאי האתר לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של הרמוניה על פי כל דין.
  • אין לעשות באתר והתכנים באתר כל שימוש אחר, ובמיוחד אסור לעשות בהם שימוש מסחרי, אלא אם הרמוניה אישרה שימוש כזה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאים ולמשך הזמן שייקבעו באישור (אם יינתן).
  • הרמוניה אינה מחויבת לספק או לתת למשתמשים באתר כל סימן או דבר אחר העשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם מדובר בתכן המוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי, אם לאו.
 5. אחריות
  • האתר, תכני האתר ותכני צד שלישי המופיעים בו, מוגשים כפי שהם (“as-is”), עם הפגמים שבהם (“with all flaws”) ולפי הזמינות המתאפשרת להרמוניה להגישם (“as available”). כוונת הרמוניה שתכן האתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן שהתכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתכן. הרמוניה אינה מתחייבת שהאתר או תכני האתר יהיו מלאים, נכונים, או מדויקים או יהלמו את ציפיות או דרישות המשתמש.
  • גורמי הרמוניה לא יהיו אחראים לאיחור ו/או שיבוש ו/או בעיות טכניות שאינן בשליטתם הישירה. כך למשל גורמי הרמוניה לא יהיו אחראים לתקלות ברשת האינטרנט ו/או למוצרים ושירותי צדדים שלישיים (לרבות שרתים בהם מאוחסן האתר), רשלנותם של צדדים שלישיים, סיכול, כוח עליון וכדומה.
  • גורמי הרמוניה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש, ישיר או עקיף של המשתמש באתר, בתכני האתר או בהסתמכות המשתמש על מי מהם. על המשתמש ליצור קשר עם הרמוניה בטרם הוא מסתמך על מי מתכני האתר.
  • המשתמש מתחייב לשאת במלוא האחריות לכל הפרה של תנאי האתר וכן לכל נזק שיגרם כתוצאה מהמכשיר בו הוא עושה שימוש והתכנות המותקנות בו או המונגשות דרכו, והוא מתחייב בזאת לשפות את גורמי הרמוניה בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בקשר עם אלה.
 6. סיכונים בשימוש בתכונות ורשתות תקשורת.
  • מערכות הרמוניה מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות נוזקות, רוגלות, ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. הרמוניה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, יתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי או שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכדומה.
  • המשתמש מאשר שגורמי הרמוניה יהיו פטורים מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, הקשורים במי מהבאים –
   • שיבוש או עיכוב במשלוח בנתונים, בהוראות או בקשות.
   • תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל המשתמש.
   • חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת מכשיר המשתמש לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהרמוניה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת האתר, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לו או לגורמי הרמוניה בקשר לכך.
  • המשתמש אחראי למכשירים באמצעותם הוא עושה שימוש באתר, לרבות אבטחתם.
 7. שונות
  • על התנאי האתר יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מהתנאי האתר תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.
  • תנאי האתר מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין הרמוניה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
  • אם מי מהתנאי האתר ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי האתר ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  • כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד הרמוניה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי האתר ו/או הסכמתו לסטות מתנאי האתר לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד הרמוניה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
  • במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הרמוניה דק והמשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הרמוניה יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי או מעין משפטי, בין הצדדים.
 8. שאלות ויצירת קשר.
  לשאלות, בקשות וכל פניות אחרות, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם המרכז הרפואי הרמוניה (שערי צדק) לפי הפרטים שבלשונית "צור קשר" ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם ובכפוף להוראות החוק.